Daurian Shrike at South Shields

Daurian Shrike at South Shields, South Tyneside

Daurian Shrike at South Shields, South Tyneside

Leave a comment